អាជីពការងារ

ប្រសិនបើអ្នកជាបុគ្គលដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្ត និង ចង់រួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមហ៊ុន
ផា ប៊ូ រី គឺជាជម្រើសសម្រាប់លោកអ្នក។

នៅ ផា ប៊ូ រី យើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបុគ្គលិក

យើងផ្តល់នូវគុណតម្លៃ ចំពោះទេពកោសល្យ សមិទ្ធិផល និងការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈរបស់បុគ្គលិក។ យើងផ្តល់ឱកាសពិសេសសម្រាប់បុគ្គលិកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព លើកទឹកចិត្តសម្រាប់គំនិតផ្តួចផ្តើម និងការចូលរួមចំណែករបស់បុគ្គលិក។

ផា ប៊ូ រី ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ការងារជាច្រើនរួមមាន៖ ប្រាក់បៀវត្សរ៍សមរម្យ ការធានារ៉ាប់រង ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ ច្បាប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ និងច្បាប់សម្រាកលំហែមាតុភាព។ លើសពីនេះទៅទៀត យើងផ្តល់ជូននូវសកម្មភាពកម្សាន្ត និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ ដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាកាស និង គុណភាពការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

សូមមើលឱកាសការងារខាងក្រោម៖

 • ស្ថាបត្យករជាន់ខ្ពស់

  ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ
  ភ្នំពេញ
 • ប្រធានគម្រោងសាងសង់

  ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ
  ភ្នំពេញ
 • អ្នកគ្រប់គ្រងការដ្ឋាន

  ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ
  កំពង់ស្ពឺ
 • ស្ថាបត្យករ

  ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ
  ភ្នំពេញ