ពិធីចុះហត្ថលេខាជួលជាផ្លូវការរវាងអគារ ធី ខេ សេនត្រល និងក្រុមហ៊ុនមេនូឡាយហ្វ៍ខេមបូឌា

TK Central Marks the Official Lease Signing with Manulife Cambodia

1
2
3
Untitled-1
Untitled-2
Untitled-3
Untitled-5
Untitled-6
Untitled-8
1 2 3 Untitled-1 Untitled-2 Untitled-3 Untitled-5 Untitled-6 Untitled-8

អគារ ធី ខេ សេនត្រល មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ និង សូមប្រកាសជាឱឡារិកថា នៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ អគារ ធី ខេ សេន ត្រល បានចុះហត្ថលេខាជួលជាផ្លូវការជាមួយក្រុមហ៊ុនមេនូឡាយហ្វ៍ (ខេមបូឌា)។ ក្រុមហ៊ុនមេនូឡាយហ្វ៍ (ខេមបូឌា)នឹងក្លាយជាភ្ញៀវដ៏សំខាន់និងនាំមុខគេរបស់យើង។ យើងមានសេចក្តីរំភើបរីករាយ និងសូមស្វាគមន៍ក្រុមការងារមេនូឡាយហ្វ៍មកកាន់អគារ ធី ខេ សេនត្រល មុនដំណាច់ឆ្នាំនេះ។ សូមរង់ចាំដំណឹងល្អៗដែលនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខនេះ!

Leave A Comment