ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋានអគារលេខ១២ វិថីសម្តេចប៉ែននុត (២៨៩) ភូមិ១៣ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ជាន់ទី១៦ អាគារ ធី ខេ សិនស្ត្រល)។

+855 [0] 15 432 393 / +855 [0] 78 888 734

info@parbury.com.kh

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង