អំពី ផា ប៊ូ រី

ក្រុមហ៊ុន ផា ប៊ូ រី មានគោលដៅលើកកម្ពស់បទដ្ឋាន
វិស័យសំណង់នៅកម្ពុជា
អំពីអាជីវកម្ម

សេវាកម្មរបស់យើង

អចលនទ្រព្យ ផលិតផល និង សេវាកម្ម

អាជីពការងារ

ធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង
ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំ

ព័ត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍

បច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ អំពី ផា ប៊ូ រី
ក្រុមហ៊ុន ផា ប៊ូ រី រៀបចំកម្មវិធី TK Central VIP Corporate Night

១១​ កុម្ភៈ​ ២០២១

មើលបន្ថែម